Turgut Atasavun

Turgut ATASAVUN

1979 İstanbul doğumludur. Muhasebe mesleğine 1996 yılında başlamış olup çeşitli şirket ve bürolarda çalışmalarını sürdürmüştür. 2001 yılı Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon bölümü mezunudur.

2008 yılında TÜRMOB’UN yapmış olduğu sınavlar neticesinde ruhsatnamesini almış olup, 2012 yılında kendi bürosunu kurmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ünvanı ile çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlıdır. Yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile 3568 sayılı meslek mevzuatı çerçevesinde hizmet vermektedir.

Vizyonum ve Misyonum

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve İlgili Yönetmelikler çerçevesinde; a-) Mesleğin vakar ve onurunu korumak b-) Müşteri memnuniyetini esas almak c-) Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında temsiliyet ve mütekabiliyet çerçevesinde iyi ilişkiler kurmak d-)Özel sektörde özellikle tüm finans kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları nezdinde güzel ilişkiler kurmak e-)Kamu yararına faydalı ve İnsani yardım esaslı faaliyetlerinde bulunmaktır.

Faaliyet Alanım

Faaliyet alanım 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun Madde 2-1-A hükmü gereğince aşağıda yazıldığı gibidir.

Mesleğin konusu
Madde 2 - 1 - A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir.

 

Okunma 7782 defa Son Düzenlenme Cuma, 15 Ocak 2016 04:40